کتب دوره معارف اسلام

شامل کتب ذیل می باشد
• اللـه شناسی( دوره ۳ جلدی)
• امام شناسی( دوره ۱۸ جلدی)
• معاد شناسی( دوره ۱۰ جلدی)