یاد نامه ها

• ۱ـ آیت نور جلد ۱ (یادنامه عارف باللـه و بأمراللـه، سیّد‌الطّائفتَین حضرت علّامه آیه‌اللـه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی أفاض‌اللـه‌علینا من برکات تربته)
• نور‌مجرّد (آیت نور جلد ۲) (یادنامه عارف باللـه و بأمراللـه، سیّد‌الطّائفتَین حضرت علّامه آیه‌اللـه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی أفاض‌اللـه‌علینا من برکات تربته)